دارو شناسی قلب و عروق

در مطالب زیر سعی بر آن شده است که معرفی رایج ترین داروهای قلبی و عروقی (نام دارو، هدف از تجویز و عوارض دارو) با بیانی ساده و روان صورت پذیرد تا برای همگان قابل استفاده باشد: