جراحی قلب و عروق

جراحی قلب باز یا بای پس عروق کرونر شامل استفاده از بخش سالم رگ های خونی قسمت هایی از بدن برای دور زدن بخشی از شریان کرونر آسیب دیده یا مسدود شده می باشد. در این جراحی با ایجاد یک مسیر جدید برای جریان خون، عضله قلب به خون غنی از اکسیژنی که برای فعالیت مناسب نیاز دارد، دست خواهد یافت.

علت پایین بودن پلاکت خون

پایین بودن پلاکت خون ،ترومبوسیتوپنی نامیده می شود. با توجه به درجه، می تواند از متوسط، نسبتا شدید و شدید متغیر باشد. با کاهش شمارسلولی، شدت بیماری بیشتر می شود.پایین بودن پلاکت خون باعث درجات متنوعی از مقادیر افت می گردد که عمدتا توسط عوامل درگیر تحت تاثیر قرار می گیرد.